Издателства и изпити

Oxford University Press
Pons Bulgaria
Pearson Longman
Macmillan
British Council (Британски съвет)
Cambridge Examinations


Online речници

Cambridge Dictionary
OneLook

Online обучение

В помощ на подготвящите се за FCE/ CAE
Подготовка за устни изпити
Допълнителни материали
Общоевропейска езикова рамка (Common European Framework)

За децата
http://www.britishcouncil.org/kids-games-dragon.htm
http://www.enchantedlearning.com/Home.html